Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент, Коломієць Олександр Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: основи електростатики; властивості постійного електричного струму; основи електромагнетизму; основи хвильової оптики; властивості теплового випромінювання; основи атомної фізики;
 • уміти: самостійно розв’язувати задачі з механіки та молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, застосовувати отримані знання з фізики у спеціальних курсах та на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Математичний аналіз. Лінійна алгебра.
 • кореквізити: Теорія ймовірності.
Зміст навчального модуля: 
 • Електричне поле у вакуумі та в речовині. Теорема Остроградсько¬го-Гаусса для електричного поля. Електроємність, та конденсатори. Енергія електростатичного поля.
 • Постійний електричний струм. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Класична електронна теорія електропровідності. Магнітне поле. Основні закони магнітного поля. Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. Основи теорії Максвелла для електромагнітного поля. Основні властивості електромагнітних хвиль.
 • Інтерференція світла. Дифракція світла. Дисперсія світла. Поляризоване світло. Теплове випромінювання. Закон Стефана-Больцмана. Квантова гіпотеза випромінювання. Формула Планка. Атом водню за теорією Бора. Основи ядерної фізики. Поняття про атомну енергетику.
Рекомендована література: 
 1. Зачек І.Р., Кравчук І.М. та ін. Курс фізики. — Львів: Бескид Біт, 2002. — 376 с.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А. та ін. Курс фізики. т. 1-3.— Київ: Вища школа.
 3. Савельев И. В. Курс физики. т. 1-3. — М: Наука.
 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. т. 3-5.
 5. Лабораторний практикум з фізики. Ч.2. (Електрика і магнетизм). Лабораторія електричних та магнітних явищ: Навчальний посібник. — Львів: Видавн. НУ «Львівська політехніка», 2007. — 250 с.
 6. Лабораторний практикум з фізики. Ч.3. (Оптика та атомна фізика). Лабораторія оптична: Навчальний посібник. — Львів: Видавн. НУ «Львівська політехніка», 2007. — 364 с.
 7. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець Збірник задач з фізики. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): лабораторні роботи, практичні заняття, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська