Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, практичні — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
 • к.ф.-м.н., доц. Юр’єв Сергій Олексійович
 • к.ф.-м.н., доц. Мороз Ірина Євгенівна
Результати навчання: 
 • знати основні фізичні поняття, явища, закони електростатики, постійного струму, електромагнетизму, що охоплюються модулем, їх взаємозв’язок з іншими фізичними явищами;
 • уміти володіти ефективними методами розв’язування фізичних задач у рамках модуля; застосовувати теоретичний матеріал для виконання лабораторного практикуму.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Фізика ч.1;
 • математичний аналіз.
кореквізити:
 • диференціальні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Електричне поле в вакуумі, діелектрики і провідники в електричному полі, постійний електричний струм, магнітне поле у вакуумі, магнітні властивості речовин, електромагнітна індукція, основи теорії Максвелла.
Рекомендована література: 
 1. І.Є.Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М. Романишин. Фізика. Підручник. − Львів: Афіша, 2005. — 394 с.
 2. Лабораторний практикум з фізики. Частина ІІ. Навчальний посібник/ За ред. Лопатинського І.Є. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. — 183 с.
 3. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003. — 123 с.
 4. Збірник задач «Фізика». Навчальний посібник/ За ред. Лопатинського І.Є., Андрейка А.М. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 364 с.
 5. І.Р. Зачек, І.Е. Лопатинський, Й.Я. Хром’як. Висвітлення досягнень українських фізиків у курсі фізики: Методичний посібник/ За ред. Ю.К. Рудавського. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003. — 84 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): практичні і лабораторні заняття, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська