Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6002_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
д.ф.-м.н., проф. Кособуцький Петро Сидорович
Результати навчання: 
 • знати: основні закони фізики, фізичні моделі та загальні методи опису фізичних процесів електромагнетизму, хвильової та квантової оптики, фізики атома та фізики ядра, фізики твердого тіла;
 • уміти: застосовувати закони фізики для розв’язування задач у рамках модуля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фізика Ч.І.,
 • Математичний аналіз.
 • Звичайні диференціальні рівняння.
кореквізити:
 • Теорія ймовірностей.
 • Основи програмного забезпечення.
Зміст навчального модуля: 
Електромагнетизм. Хвильова оптика. Квантова теорія. Фізика атомного ядра та елементарних частинок. Елементи фізики твердого тіла.
Рекомендована література: 
 1. Кучеррук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Курс загальної фізики. — Київ: Техніка, 2001. — 405 с.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б., Г.П. Курс фізики ІІ. — Київ: Вища школа, 1972. — 434 с.
 3. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Курс фізики. ІІІ. -Київ: Вища школа, 1973. — 499с.
 4. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высшая школа, 1990, — 478 с.
 5. Савельев И.В. Курс общей физики. т. ІІ, ІІІ. — М.: Наука, 1982. — 496 с., 318 с.
 6. Физика. Методические указания и контрольне задания. — М.: Высшая школа, 1992, — 507 с.
 7. Збірник задач з фізики: Навч.посібник — 2-е вид., доп. І перероб./ За ред. І.Є. Лопатинського, А.М. Андрейка. — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. — М.: Наука, 1985. — 384с.
 9. Чертов Л.Г. и др. Задачник по физике. — М.: Высшая школа, 1988, — 208 с.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Ч.ІІ. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник. / За ред. І.Є. Лопатинського — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2006. — 204 с.
 11. Лабораторний практикум з фізики. Ч.ІІІ. Оптика та атомна фізика. Навчальний посібник. / За ред. І.Є. Лопатинського — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2006. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (65%): екзамен.
Мова навчання: 
українська