Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6007_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 16, лабораторні — 16).
Лектори: 
 • д. ф.-м. н., професор Ільчук Григорій Архипович, (напрям: БД)
 • к. ф.-м. н., доцент Зачек Ігор Романович, (напрями: БД, ПБ)
 • к. пед. н., ст. викладач Горіна Олена Михайлівна. (напрям: БД)
Результати навчання: 
Основні фізичні явища та закони з мо-лекулярної фізики, електрики, оптики, атомної фізики, які необхідні для наступного вивчен-ня спеціальних дисциплін, уміти розв’язувати задачі з фізики в рамках модуля, пов’язані із розв’язуванням у майбутньому інженерних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Преквізити: математичний аналіз, аналітична геометрія, фізика частина 1
 • Кореквізити: диференціальні рівняння, тепломасообмін, гідравліка.
Зміст навчального модуля: 
Основи молекулярної фізики і термодинаміки. Електростатика. Постійний електричний струм. Електромагнетизм. Оптика. Квантова природа випромінювання. Фізика атомів. Елементи фізики твердого тіла.
Рекомендована література: 
 1. Зачек І.Р., Ільчук Г.А. Фізика і будівництво / 2008.- Львів: Афіша. — 386 с.
 2. Зачек І.Р., Ільчук Г.А. Фізика і будівництво: збірник задач. — Львів: Видавництво На-ціонального університету «Львівська політехніка», 2009, — 88 с.
 3. Лабораторний практикум з фізики. Ч.2. Електрика і магнетизм /. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». — 2006. — 204 с.
 4. Лабораторний практикум з фізики. Ч.3. Оптика і атомна фізика /. — Львів: Видавницт-во Національного університету «Львівська політехніка». — 2006. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (80 %): екзамен.
Мова навчання: 
українська