Фізика, частина 1

Код модуля: 
ІМПФ_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 180 год. (кредитів ЄКТС — 5 ); аудиторні заняття — 80 год. (лекційні заняття — 48 год., практичні — 16 год., лабораторні — 16 год.)
Лектори: 
докт. фіз.-мат. наук проф. Лукіянець Богдан Антонович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен навчитися логічно мислити, усвідомлювати суть явищ, вміти виділити в них визначальне. нехтуючи другорядним, вміти застосовувати набуті знання на практиці. Навчитися експериментувати, грамотно обробляти результати експериментів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізит:
  • Лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • Математичний аналіз
  • Диференціальне та інтегральне числення.
  • Диференційні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Кінематика. Динаміка частинок та твердого тіла. Гідродинаміка. Механічні коливання та хвилі Основи спеціальної теорії відносності. Молекулярна фізика і термодинаміка Фізичні основи молекулярно-кінетичної теорії Основи термодинаміки Термодинаміка реальних газів. рідини твердого тіла Електростатика.
Рекомендована література: 
  1. Савельев И.В. Курс общей физики. — М.: Наука, 1977 — 1979, т. 1-3.
  2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. — М.: Наука, 1979.
  3. Иродов И.Е. Задачи по общему курсу физики. — М.: Наука, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на практичних заняттях,
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська