Фізика, частина 1

Код модуля: 
ІМПФ_6062_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 120 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год.)
Лектори: 
старший викладач Яцків О.О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються загальним курсом «Фізика»; межі застосування фізичних явищ і законів, їх сутність, фізичне і математич-не підґрунтя, взаємозв’язок з іншими фізичними явищами; ефективні способи і методи розв’язування фізичних задач у рамках курсу.
  • вміти застосовувати основні положення класичної і сучасної фізики, розв’язувати конкретні задачі з фізики, які допоможуть надалі розв’язувати інженерні задачі, проводити експериментальні вимірювання різних фізичних величин і оцінювати похибки вимірювань
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика ч.1, хімія.
Зміст навчального модуля: 
Простір і час. Кінематичні рівняння. Швидкість і прискорення. Закони Ньютона. Мо-мент сили. Момент інерції. Закон збереження імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Закон збереження енергії. Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Поняття термодинамічної системи. Робота і теплота. Перший закон термодинаміки. Цикл Карно. Ентропія та її фізичний зміст. Третій закон термодинаміки.
Рекомендована література: 
  1. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є.. — Львів: Видавництво Бескид Біт,2002.
  2. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Габа В.М., Кравчук І.М., Гончар Ф.М., Андрейко А.М. За-дачі з фізики. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001 — 120 с.
  3. Лабораторний практикум з фізики. Під ред. Лопатинського І.С., Бандрівчака І.В., Кру-шельницької Т.Д. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002 — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних та практичних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська