Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6002_C02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції- 32, практ. — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Габа Володимир Михайлович
Результати навчання: 
 • знати основні фізичні явища та закони фізики, які необхідні для наступного вивчення спеціальних дисциплін,
 • уміти розв’язати задачі з різних областей фізики, пов’язаних із розв’язуванням у майбутньому інженерних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Шкільний курс фізики.
кореквізити:
 • Математичний аналіз,векторна алгебра.
 • Диференціальні рівняння.
Зміст навчального модуля: 
Основи кінематики та динаміки. Закони збереження в механіці. Рівняння молекулярно-кінетичної енергії теорії ідеального газу. Закони термодинаміки. Електричне поле та його характеристики. Закони постійного струму.
Рекомендована література: 
 1. І.Е. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук. Фізика. — Львів.: Афіша., 2005. — 394 с.
 2. І.Е. Лопатинський, Лабораторний практикум з фізики. Ч.1,2 Львів., видав. НУ «Львівська політехніка», 2010. — 202 с.
 3. І.Е. Лопатинський, А.М. Андрейко. Збірник задач з фізики. Львів., видав. НУ «Львівська політехніка», 2010. — 145 с.
 4. Яворський Б.М.,Детлаф А.А,Мілковська Л.Б., Курс фізики. Т.1-3 — Київ: Вища школа, 1973р.
 5. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Висшая школа, 1990. — 478 с.
 6. Детлаф А.А., Яворський Б.М. Курс физики. — М.: Висшая школа, 1989. — 608 с.
 7. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2002
 8. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2008
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2007
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: розрахункова робота, лабораторні роботи, практичні заняття.
 • Підсумковий контроль: (100%) залік.
Мова навчання: 
українська