Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4 ) аудиторні години — 68 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Лахоцький Теодор Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: основні фізичні закони та фізичну природу процесів, які використовуються у професійній діяльності фахівця та набути навиків самостійного проведення фізичного експерименту і обробки його результатів,
 • уміти застосовувати фізичні закони при розв’язуванні задач з різних областей фізики, пов’язаних із розв’язуванням у майбутньому інженерних задач відповідно до профілю підготовки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: шкільний курс фізики та математики.
 • кореквізити: математичний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Електростатика. Постійний електричний струм. Електричний струм в металах і газах.
Рекомендована література: 
 1. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М.. Гончар Ф.М. Курс фізики. Львів, Видав. «Афіша», 2004.
 2. Зачек І.Р.. Романишин Б.М. Фізика. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2003
 3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик ГТ.П. Курс загальної фізики. Т. 1.2.3.-Київ: Техніка 2001
 4. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики.!. 1.2.3. -Київ: Вища школа. 1973 р.
 5. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1.2,3,. -М.: Наука. 1982
 6. Трофимова Т.И. Курс физики.М.:Высшая школа.-1990.-478 с.
 7. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М.. Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2003.
 8. Романишин Б.М., Зачек І.Р., Лопатинський І.Є.. Гончар Ф.М. Задачі з фізики. Львів. Видав.НУ «ЛП», 2008.
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Львів. Видав. НУ «ЛП». 2010.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Львів. Видав. НУ «ЛП». 2008.
 11. Збірник задач з фізики. За редакцією Лопатинського І.Є., Андрейка А.М., Львів. Видав. НУ «ЛП» 2010., 316 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська