Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 52 (лекції — 16, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент, Коломієць Олександр Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: сновні закони механіки поступального та обертального руху тіл; основні властивості гармонічних коливань матеріальної точки та хвиль у пружному середовищі; основи молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів;
 • перший закон термодинаміки та його модифікації для ізопроцесів; класичну модель теплоємності ідеального газу;
 • основні поняття теорії теплових машин; другий закон термодинаміки; рівняння стану реального газу; основи гідродинаміки та явищ переносу;
 • уміти: самостійно розв’язувати задачі з механіки та молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу, застосовувати отримані знання з фізики у спеціальних курсах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Шкільні курси загальної фізики та математики.
 • кореквізити: Математичний аналіз. Лінійна алгебра.
Зміст навчального модуля: 
Закони механіки та динаміки поступального руху. Закони механіки та динаміки обер-тального руху. Закони збереження механічної енергії. Гармонічні, вимушені та загасаючі коливання. Хвилі у пружному середовищі. Рівняння стану молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Середня кінетична енергія молекул. Абсолютна температура. Розподіл Максвелла. Розподіл енергій за ступенями вільності молекул. Перший закон термодинаміки. Закони збереження енергії для ізопроцесів. Теплоєм¬ність. Класична теорія теплоємності ідеального газу. Теплові двигуни та холодильні машини. Цикл Карно. Другий закон термодинаміки. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Рівняння Бернуллі.
Рекомендована література: 
 1. Зачек І.Р., Кравчук І.М. та ін. Курс фізики. — Львів: Бескид Біт, 2002. — 376 с.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А. та ін. Курс фізики. т. 1.— Київ: Вища школа, 1970. — 356 с.
 3. Савельев И. В. Курс физики. т. 1. — М: Наука, 1989. — 352 с.
 4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. т. 1 і 2. — М: Наука.
 5. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008р.
 6. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець Збірник задач з фізики. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): лабораторні роботи, практичні заняття, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен
Мова навчання: 
українська