Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) Аудиторні години — 84 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Романюк Микола Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен Знати:
 • основні закони кінематики та динаміки поступального руху тіл,
 • основні закони кінематики та динаміки обертального руху тіл,
 • закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу,
 • поняття про коливання та додавання коливань,
 • поширення хвиль,
 • основи термодинаміки,
 • статистичної фізики,
 • основні закони електростатики та постійного електричного струму;
Вміти:
 • застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ та процесів,
 • виділяти найважливіші фактори, які впливають на поведінку фізичних систем, коректно враховувати їх вплив;
 • розв’язувати типові фізичні задачі;
 • виконувати лабораторні роботи із справжнім (не віртуальним) лабораторним обладнанням,
 • обробляти результати вимірювань та оцінювати похибку вимірювань
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: курс математичного аналізу, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • кореквізити: диференціальні рівняння, теорія імовірності.
Зміст навчального модуля: 
основні закони кінематики та динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу, основи теорії коливань та додавання коливань, хвилі та їх поширення, основи МКТ ідеальних газів, статистичної фізики та термодинаміки, основні закони електростатики та постійного електричного струму.
Рекомендована література: 
 1. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин. Фізика. Підручник. — Львів: «Афіша», 2005.-394 с.
 2. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. − Київ, «Техніка», 1999. — 536 с.
 3. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики. Том 2. Електрика і магнетизм. — Київ, «Техніка», 2001. — 452 с.
 4. П.М.Воловик. Фізика для університетів.— Київ, «Ірпінь» : Перун, 2005.− 864 с.
 5. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. За редакцією І.Є. Лопатинського, А.М. Андрейка. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003 р. — 124 с.
 7. Задачі з фізики: Методичні вказівки. Приклади розв’язування / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Габа та ін. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2001 р. — 120 с.
 8. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник / І.В.Бандрівчак, С.Р. Баран, І.М.Бордун, та ін. Видання друге, виправлене і доповнене. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 188 с.
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. — 184 с.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм / За ред. І.Є. Лопатинського; А.М.Андрейко, Ю.М. Білинський, В.О. Березіна та ін. — Львів, Видавництво НУ «ЛП», 2006. — 204 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): усне опитування при допуску та захисті лабораторних робіт, та на практичних заняттях; оцінка виконання домашніх робіт.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська