Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, практ. — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Рибак Оксана Василівна
Результати навчання: 
 • знати: основні фізичні поняття, явища та закони, що охоплюються розділами фізики «Механіка» та «Молекулярна фізика і термодинаміка»,
 • уміти: застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач і виконанні лабораторних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Курс фізики і курс математики за середню школу.
кореквізити:
 • Вища математика Ч.1.
Зміст навчального модуля: 
Механіка. Кінематика і динаміка поступального та обертального рухів твердого тіла. Механічні коливання і хвилі. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. Реальні гази.
Рекомендована література: 
 1. І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук, Б.М.Романишин. Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. 394 с.
 2. Воловик П.М. Фізика: Для ун-тів. — К.; Ірпінь: Перун, 2005. — 864 с.
 3. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высш. шк., 1990. — 478 с.
 4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. — М.: Высшая школа, 1989. — 608 с.
 5. Збірник задач з фізики: Навч. посібник. – За ред. І.Є. Лопатинського, А.М. Андрейка. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2010. – 320 с.
 6. Збірник задач з фізики: Навч. Посібник / Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. – Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2003. – 124 с.
 7. Лабораторний практикум з фізики. Частина І. За ред. Лопатинського І.Є., Бандрівчака І.В., Крушельницької Т.Д. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська