Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., асистент Каркульовська Мяр’яна Савівна
Результати навчання: 
 • знати: основні фізичні поняття, явища та закони механіки, молекулярної фізики та електростатики, знати межі застосування цих явищ та законів, їх сутність, фізичне та математичне підґрунтя,
 • планувати та проводити необхідні фізичні експерименти з використанням комп’ютерів і реально оцінювати похибки результатів вимірювань,
 • знати методи розв’язування задач у рамках модуля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • курс фізики та математики за середню школу
кореквізити:
 • Математичний аналіз.
 • Лінійна алгебра.
 • Звичайні диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи механіки. Механічні коливання та хвилі. Основи молекулярної фізики та термодинаміки. Електростатика.
Рекомендована література: 
 1. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б., Г.П. Сергеєв. Курс фізики І. — Київ: Вища школа, 1970. — 356 с.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б., Г.П. Курс фізики ІІ. — Київ: Вища школа, 1972. — 434 с.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. т. І, ІІ. — М.: Наука, 1986. — 432 с., 496 с.
 4. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин, Фізика. Підручник. — Львів: Афіша, 2005. — 394 с.
 5. Збірник задач з фізики: Навч.посібник. — 2-е вид., доп. І перероб./ За ред. І.Є. Лопатин-ського, А.М. Андрейка. — Львів: Вид. НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. — М.: Наука, 1985. — 384 с.
 7. Бандрівчак І.В. та ін. Лабораторний практикум з фізики. Ч.І. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. — 2010. — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська