Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6006_ С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторні години — 80 (лекції- 32, практичні — 16, лабораторні — 32).
Лектори: 
  • доцент Андрейко Адріан Михайлович,
  • доцент Білинський Юрій Михайлович.
Результати навчання: 
Орієнтуватись у науковій і науково-технічній інформації; застосовувати фізичні поняття і закони механіки молекулярної фізики, термодинаміки і електростатики; оцінювати ступінь достовірності результатів, одержаних з допомогою експериментальних і теоретичних методів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: Лінійна алгебра, Математичний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Кінематика, механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електростатика і постійний струм.
Рекомендована література: 
  1. Яворський Б. М., Детлаф А. А., Мілковська Л. Б. Курс фізики. Т. 1, 2, 3, — Київ: Вища школа, 1973р., 285 с.
  2. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Висшая школа, — 1990. — 478 с.
  3. Зачек І. Р., Романишин Б. М. Фізика. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2003.
  4. Лопатинський І. Є., Зачек І. Р., Кравчук І. М., Романишин Б. М., Габа В. М., Гончар Ф. М. Курс фізики. Львів. «Афіша», 2004.
  5. Романишин Б. М., Зачек І. Р., Лопатинський І. Є., Гончар Ф. М. Задачі з фізики. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2008.
  6. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Львів, Видав. НУ «ЛП», 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, розрахункова робота.
  • Підсумковий контроль (70%): екзамен.
Мова навчання: 
українська