Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 167 (кредитів ЄКТС — 5,5); Аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Кравчук Ігор Миронович
Результати навчання: 
 • уміти застосовувати фізичні поняття і закони;
 • оцінювати ступінь достовірності результатів, одержаних за допомогою експериментальних і теоретичних методів;
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Шкільний курс фізики.
кореквізити:
 • Математичний аналіз,
 • дискретна математика.
Зміст навчального модуля: 
Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електростатика, постійний електричний струм, електромагнетизм.
Рекомендована література: 
 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик Г.П. Курс загальної фізики. Т. 1.2.3. — Київ: Техніка 2001.
 2. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Мілковська Л.Б. Курс фізики. 1.2.3. — Київ: Вища школа. 1973.
 3. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1.2,3,. — М.: Наука. 1982.
 4. Трофимова Т.И. Курс физики. — М.: Высшая школа. — 1990.
 5. Зачек І.Р., Романишин Б.М. Фізика. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003.
 6. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики. — Львів: Видав. «Афіша», 2004.
 7. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н А. Збірник задач з фізики. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003.
 8. Романишин Б.М., Зачек І.Р., Лопатинський І.Є., Гончар Ф.М. Задачі з фізики. — Львів: Видав.НУ «ЛП», 2008.
 9. Андрейко А.М., Бандрівчак І.В., та інші Збірник задач з фізики. — Львів: Видав. НУ «ЛП». 2010.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. — Львів: Видав. НУ «ЛП». 2010.
 11. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. — Львів: Видав. НУ «ЛП». 2008.
Форми та методи навчання: 
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%): усне опитування, практичні та лабораторні заняття
 • Підсумковий контроль (65%): екзамен.
Мова навчання: 
українська