Фізика, частина 1

Код модуля: 
КЗФ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 16, лабораторні — 16).
Лектори: 
  • д. ф.-м. н., професор Ільчук Григорій Архипович, (напрям: БД)
  • к. ф.-м. н., доцент Зачек Ігор Романович, (напрями: БД, ПБ, ГТ)
  • к. пед. н., ст. викладач Горіна Олена Михайлівна. (напрям: БД)
Результати навчання: 
Основні фізичні явища та закони механіки і молекулярної фізики, які необхідні для наступного вивчення спеціальних дисциплін, уміти розв’язувати задачі з фізики у рамках модуля, пов’язані із розв’язуванням у майбутньому інженерних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Кореквізити: тепломасообмін, гідравліка.
Зміст навчального модуля: 
Фізичні основи механіки. Основи молекулярної фізики.
Рекомендована література: 
  1. Зачек І.Р., Ільчук Г.А. Фізика і будівництво / 2008.- Львів: Афіша. — 386 с.
  2. Зачек І.Р., Ільчук Г.А. Фізика і будівництво: збірник задач. — Львів: Видавництво На-ціонального університету «Львівська політехніка», 2009, — 88 с.
  3. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1 — Львів: Видавництво Національного універси-тету «Львівська політехніка». — 2010. — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): усне опитування, розрахункова робота.
  • Підсумковий контроль (80 %): іспит.
Мова навчання: 
українська