Фізика атмосфери

Код модуля: 
ТГВ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год. (1,5 кредит), зокрема: аудиторні заняття — 16год. ( лекції — 16год.); самостійна робота — 38 год.
Лектори: 
Омельчук О. В.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Фізика атмосфери є однією із спеціальних дисциплін, необхідних для базової підготовки спеціалістів з профілю «Теплогазопостачання і вентиляція», основою вивчення якої є загальнотеоретичні (фізика, математика, хімія) і загальнонаукові (тепломасообмін, теплопередача) дисципліни. Основною метою викладання дисципліни є засвоєння студентами науково-обгрунтованої системи знань про методи дослідження різних фізичних процесів в атмосфері, її забруднення промисловими викидами, розрахунку переміщення газових домішок. В результаті вивчення даного курсу студент повинен отримати знання, необхідні для практичої діяльності в області методів розрахунку теплових, вологісних і динамічних процесів в атмосфері, дифузії шкідливих газоповітряних викидів в атмосфері.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі дисципліни. Фізичні параметри і метеорологічні елементи. Властивості і будова атмосфери. Спектральний склад сонячној радіації на земній поверхні і на границі атмосфери. Спектральний склад випромінювання землі і атмосфери. Ослаблення сонячної радіації в атмосфері. Інтенсивність сонячної радіації. Одиниці її вимірювання. Потік сонячної радіації на горизонтальну і похилу поверхню, її інтенсивність. Інсоляція поверхні частини будівлі при зміні висоти Сонця. Розсіяння сонячної радіації в атмосфері. Альбедо поверхні грунту і води при зміні висоти Сонця. Потік розсіяної радіації. Ефективне випромінювання природної поверхні. Сумарна радіація Сонця. Годинна сума поглинутої радіації. Баланс короткохвильової і довгохвильової радіації на поверхні грунту. Основні механізми нагрівання і охолодження атмосферного повітря. Теплова рівновага між землею і атмосферою. Адіабатичні процеси в атмосфері. Адіабатічне підняття і опускання сухого або ненасиченого повітря в атмосфері. Зниження температури при вертикальнім переміщенні в атмосфері. Сухоадіабатичний градієнт. Адеквативні інверсії. Приземна інверсія, вертикальний температурний градієнт. Рівень конвекції. Випаровування. Характеристики вологості повітря. Відносна вологість і точка роси. Абсолютна вологість повітря, залежність від температури. Вологоадіабатичний градієнт. Вологоадіабатичний процес в атмосфері. Його відмінності влітку і зимою. Конденсація у приземній атмосфері. Відносна вологість у вільній атмосфері. Конденсація і випадання опадів в атмосфері, очищення від забруднюючих аерозолей. Абсолютна вологість з висотою у вільній атмосфері. Рівні конденсації і нульової ізотермії. Парціальний тиск, зв’язок із пружністю водяної пари. Тиск атмосфери над заданою точкою землі. Висота однорідної атмосфери, від чого вона залежить? Тиск над заданою точкою землі при радіаційному утворенні хмар. Сили в атмосфері. Зміна відцентрової сили в атмосфері з висотою. Стаціонарний геострофічний і геоциклострофічний вітер. Швидкість градієнтного вітру в циклоні. Дифузія атосферних шкідливостей. Коефіцієнт турбулентної дифузії. Визначення концентрації шкідливої домішки в атмосфері на різних віддалях від джерела.
Рекомендована література: 
  1. Хромов С. Метеорологія, 1983.
  2. Матвєєв А. Основы общей метеорологии и физики атмосферы, 1965.
  3. Гуральник І. Збірник задач з метеорології, 1987.
  4. Чигінь В. І. Конспект лекцій з курсу «Фізика атмосфери». — Львів: ЕТТЕС, 1997, — 91 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська