Фізика, частина 2

Код модуля: 
КЗФ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) Аудиторні години — 112 (лекції — 48, практичні — 16, лабораторні — 48)
Лектори: 
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Українець Наталія Андріївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • Знати: основні закони кінематики і динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження, поняття про коливання та хвилі, основи термодинаміки і статистичної фіізики, основні закони електростатики і постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильову оптику, теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи ядерної фізики;
 • Вміти: а) застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ та процесів, б) виділяти найважливіші фактори, які впливають на поведінку фізичних систем, коректно враховувати їх вплив; в) розв’язувати типові фізичні задачі; г) виконувати лабораторні роботи із справжнім (не віртуальним) лабораторним обладнанням, д) обробляти результати вимірювань та оцінювати похибку вимірювань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: шкільний курс фізики; курс математичного аналізу, лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • кореквізити: диференціальні рівняння, теорія імовірності
Зміст навчального модуля: 
основні закони кінематики та динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу, основи теорії коливань, хвилі та їх поширення, основи МКТ ідеальних газів, статистичної фізики та термодинаміки, основні закони електростатики та постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильова оптика (явища інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації, подвійне променезаломлення світла), теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи ядерної фізики.
Рекомендована література: 
 1. І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Б.М. Романишин. Фізика. Підручник. — Львів: «Афіша», 2005.-394с
 2. Вайданич В.І., Пенцак Г.М. Фізика. Навчальний посібник. — Львів:Національний лісотехнічний університет України, 2005.− 664 с.
 3. Кушнір Р.М. Курс фізики: Навчальний посібник для студ. хім. і біолог. спец. Ч.1 Механіка. — Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. — 196 с.
 4. Кушнір Р.М. Курс фізики: Навчальний посібник для студ. хім. і біолог. спец.Ч.2 Молекулярна фізика: — Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. — 148 с.
 5. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник. Друге видання доповнене і перероблене. За редакцією І.Є. Лопатинського, А.М. Андрейка. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 320 с.
 6. Збірник задач з фізики: Навчальний посібник / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Середа, Т.Д. Крушельницька, Н.А. Українець. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003 р. — 124 с.
 7. Задачі з фізики: Методичні вказівки. Приклади розв’язування / І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, В.М. Габа та ін. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2001 р. — 120 с.
 8. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник / І.В.Бандрівчак, С.Р. Баран, І.М.Бордун, та ін. Видання друге, виправлене і доповнене. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2010. — 188 с.
 9. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2002. — 184 с.
 10. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм / За ред.. І.Є. Лопатинського; А.М.Андрейко, Ю.М. Білинський, В.О. Березіна та ін. — Львів, Видавництво НУ «ЛП», 2006. — 204 с.
 11. Лабораторний практикум з фізики. Частина 3. Оптика та атомна фізика: Навчальний посібник / М.М.Рудка, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр’єв та ін. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2006 р. — 264 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): усне опитування при допуску та захисті лабораторних робіт і на практичних заняттях; оцінка виконання домашніх робіт.
 • Підсумковий контроль (70%): екзамен
Мова навчання: 
українська