Фізика

Код модуля: 
КЗФ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 165 (кредитів ЄКТС — 5,5) аудиторні години — 80 (лекції- 32, практ. — 16, лабораторні — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., ст.викл. Біленька Ольга Богданівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: основні фізичні закони механіки, молекулярної фізики, електромагнетизму, оптики, атомної і ядерної фізики;
 • уміти: на практиці розв’язувати задачі на вказані теми та проводити лабораторні експерименти з усіх зазначених розділів фізики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: курс фізики середньої школи;
 • кореквізити: математичний аналіз, теорія функцій комплексного змінного.
Зміст навчального модуля: 
Кінематика. Динаміка. Механіка твердого тіла. Коливання і хвилі. молекулярна фізика і термодинаміка. Електричне поле. Постійний електричний струм. Магнітне поле. Електромагнітна індукція. Рух заряджених частинок в електричних та магнітних полях. Електромагнітні коливання. Геометрична та хвильова оптика. Квантова природа випромінювання. Атомна фізика. Фізика атомів та молекул. Фізика атомного ядра та елементарних частинок.
Рекомендована література: 
 1. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. Фізика. Підручник. — Львів: «Афіша», 2005. — 394 с.
 2. Трофимова Т.И. Курс физики.- М.: «Высшая школа», 1990. — 478 с.
 3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.- М.: «Высшая школа», 1989. — 608 с.
 4. Савельев И.В. Курс общей физики.- М.: «Наука», 1982.
 5. Збірник задач з фізики. — Львів: ЛПІ, 1993.
 6. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А. Збірник задач з фізики. — Львів: Вид-во НУ «ЛП», 2003. — 124 с.
 7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по об щему курсу физики. — М.: «Наука», 1979. — 464 с.
 8. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1 (під ред.Лопатинського І.Є.).- Львів: Вид-во НУ «ЛП».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (60%): екзамен.
Мова навчання: 
українська