Фізичний практикум, частина 2

Код модуля: 
ІМПФ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3 ); аудиторні заняття — 48 год. (лабораторні заняття — 48 год.)
Лектори: 
канд. фіз..-мат. наук доцент Бордун Ігор Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні закони молекулярної фізики, теоретичне обґрунтування практичного застосування явищ, що вивчаються у курсі молекулярної фізики, основні методи проведення фізичних експериментів при дослідженні законів молекулярної фізики; межі застосування явищ і законів, їх фізичну сутність, математичні методи опису;
  • вміти застосовувати набуті знання на практиці; чітко розуміти природу і сутність явищ та законів молекулярної фізики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: механіка, лінійна алгебра, математичний аналіз ч.1.
  • кореквізит: математичні моделі фізичних процесів ч.1., математичний аналіз ч.2.
Зміст навчального модуля: 
Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Дослідні закони ідеального газу. Шкала температур. Рівняння стану ідеального газу. Закон Максвела для розподілу молекул ідеального газу за швидкостями. Внутрішня енергія системи як функція стану. Кількість теплоти. Еквівалентність теплоти і роботи. Робота газу при зміні його об’єму. Перше закон термодинаміки. Теплоємність ідеальних газів. Рівняння Майєра. Ентальпія. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Явища перенесення в термодинамічно нерівноважних системах. Рівно-важні стани. Оборотні і необоротні процеси. Колові процеси. Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії. Теорема Клаузіуса. Ентропія. Рівняння Ван – дер – Ваальса. Критичний стан. Властивості рідин. Поверхневий натяг. Моно- і полікристали. Типи кристалічних твердих тіл. Теплоємність твердих тіл. Закон Дюлонга – Пті.
Рекомендована література: 
  • М. М. Клим, П. М. Якібчук. Молекулярна фізика. / Навч. посібник. — Львів: Вид-во «Місіонер», 2003 — 535 с.
  • Лабораторний практикум з фізики. Під ред. Лопатинського І.С., Бандрівчака І.В., Крушельницької Т.Д. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002 — 184 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (70%): залік.
Мова навчання: 
українська