Фізичні основи електронної техніки

Код модуля: 
ЕП_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, практ. роб. — 16, курсова робота — 60 (кредитів ECTS — 2))
Лектори: 
к.т.н. Волинюк Дмитро Юрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати сучасні уявлення про властивості елементарних частинок та їх взаємодію з силовими полями; основи квантової фізики; основи атомної та молекулярної спектроскопії; основи фізики твердого тіла; фізичну статистику та кінетичні явища; основи емісійної електроніки; фізичні основи електричних явищ у газах; основи фізики вакууму;
  • застосовувати явища, ефекти та процеси, які реалізуються в матеріалах електронної техніки для проектування елементів, компонентів та приладів електроніки; Проводити вимірювання параметрів матеріалів електронної техніки; Проводити розрахунки основних параметрів та характеристик матеріалів електронної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: математика, фізика, фізична та загальна хімія
  • кореквізити: твердотільна електроніка, оптоелектроніка, квантова та лазерна техніка, вакуумна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Мікрочастини. Рух електронів в електричному і магнітному полях. Елементи квантової механіки. Елементи статистичної фізики. Кристалічна гратка. Зонна теорія твердих тіл. Статистика електронів в напівпровідниках. Електропровідність твердих тіл. Контактні явища.
Рекомендована література: 
  1. Фізичні основи електронної техніки. Під ред.. Готри З.Ю. Львів, Ліга-Прес, 2004, 840с.
  2. Фридрихов С.А. Мовнин С.М. Физические основы электронной электроники. М.: В.Ш., 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, самостійна робота
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська