Фізичні методи аналізу лікарських засобів

Код модуля: 
ТБСФБ_6053_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Копельців Ю.А.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про фізичні методи аналізу лікарських засобів, напрацювання навиків їх практичного застосування для аналізу лікарських засобів різноманітного походження, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів і узагальнення експериментальних фактів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
аналітична хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Поняття та визначення фізичних методів аналізу лікарських засобів. Фізичні сталі, їх встановлення та значення для контролю якості та відповідності. Полярографія, рефрактометрія, поляриметрія. Фотометричні методи. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Спектрофотометрія. Спектри поглинання. Оптична густина. Спектроскопія в видимій, УФ та ІЧ ділянках електромагнітного спектру. Кількісні визначення за допомогою спектроскопії. Спектроскопія ЯМР. Хроматографія.
Рекомендована література: 
  1. Безуглий В.В., Грунько В.О. Фармацевтичний аналіз: — Харків: Вид.НФАУ, 2001. — 348 с.
  2. Драго Р. Физические методі в химии.- М., 1989.
  3. Йоффе Б.В., Костиков Р.Р., Разин В.В. Физические методы определения строения органических молекул.- М., 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська