Фізичне матеріалознавство

Код модуля: 
ІМПФ_6075_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальний обсяг — 150 год. (кредитів ЄКТС — 5 ); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., практичні — 16, самостійна робота — 70).
Лектори: 
доктор техн. наук, професор Дурягіна Зоя Антонівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати фізичну природу створення сплавів, взаємозв'язок між атомно-електронною будовою матеріалу та його властивостями;
  • уміти визначати фізико-механічні властивості сплавів за умов експлуатації, регулювати функціональні властивості матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, кристалографія, фізична хімія; металознавство;
  • кореквізит: теорія будови сплавів, структурний аналіз матеріалів, теорія тепло- та масоперенесення.
Зміст навчального модуля: 
Атомно-електронна будова металів. Критерії оцінювання конструктивної міцності та шляхи підвищення функціональних властивостей сплавів. Принципи створення спеціальних сталей та сплавів. Сучасні наноматеріали та їх використання.. Способи одержання фулеренів, фулеритів та особливості їх структуроутворення. . Можливості використання нанотехнологій для цілеспрямованої зміни функціональних властивостей поверхневих шарів готових виробів. Перспективи створення нових та сучасні технології обробки відомих сплавів.
Рекомендована література: 
  1. Білоус М.В., Уськова Н.О. Фізичне матеріалознавство.- Бялісток, 1995.
  2. Дурягіна З.А., Лизун О.Я., Пілюшенко И.Л. Сплави з особливими властивостями.- Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 236 с.
  3. Дурягіна З.А. Фізика та хімія поверхні Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. — 208 с.
  4. Кекало И.В., Самарин В.А. Физическое металловедение прецезионных сплавов с особыми магнитними свойствами. М. Машиностроение, — 1994. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні, лабораторні та практичн
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів;
  • підсумковий контроль (70%): іспит.
Мова навчання: 
українська