Фізична та колоїдна хімія

Код модуля: 
ФКХ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Павловський Ю.П.
Результати навчання: 
навчити студентів двом основним методам фізичної хімії - термодинамічному та кінетичному, у застосуванні до гомогенних, гетерогенних, та мікрогетерогенних (колоїдних) систем, і дати теоретичну базу для розробки та проведення технологічних процесів у хімічній та хіміко-фармацевтичній галузях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • вища математика,
  • неорганічна хімія,
  • органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Хімічна термодинаміка. Хімічна рівновага. Фазова рівновага в однокомпонентних, двокомпонентних та багатокомпонентних системах. Термодинаміка розчинів. Хімічна кінетика. Кінетика гетерогенних процесів, фотохімія, каталіз. Поверхневі явища – адсорбція, адгезія змочування. Мікрогетерогенні дисперсні (колоїдні) системи, їх властивості та способи одержання. Агрегативна стійкість колоїдних систем та коагуляція. Застосування колоїдних систем у фармації: аерозолі, піни, гелі, креми, мазі, емульсії, суспензії, порошки.
Рекомендована література: 
  1. Білий О.В. Фізична хімія. — Київ: ЦУГ, 2002. — 364 с
  2. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: «Химия». 1975. — 545 с.
  3. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія: Підручник. — Ужгород: ВАТ «Патент», 2006. — 496 с
  4. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Ван-Чи-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії (Поверхневі явища та дисперсні системи): Навчальний посібник. — Львів: «Інтелект — Захід», 2008. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська