Фізична та колоїдна хімія

Код модуля: 
ФКХ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240; аудиторні години —128; в т. ч. лекції — 64 год.; лабораторні заняття — 64 год.: кількість кредитів ЄКТС — 8
Лектори: 
проф. Волошинець В.А.
Результати навчання: 
на основі вивчення законів термодинаміки формування уявлення про рівновагу хімічних реакцій в тому числі й електрохімічних; формування уявлень про фазові перетворення в одно- та багатокомпонентних системах, про розчини, про кінетику хімічних та біохімічних реакцій, про особливості високодисперсних систем та полімерів, в тому числі й природних, вироблення навиків та вмінь самостійного виконання дослідів та узагальнення експериментальних фактів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
вища математика, загальна та неорганічна хімія, фізика.
Зміст навчального модуля: 
Закони термодинаміки. Рівновага хімічних реакцій, фазових переходів в одно- та багатокомпонентних системах, розчинів. Кінетика хімічних та біохімічних реакцій. Властивості високодисперсних систем та полімерів.
Рекомендована література: 
  1. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія. — Львів: «Світ». 1994. — 247 с. 2.Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия.—М.: «Высшая школа», 1988. — 498 с.
  2. Герасимов ЯМ. Курс физической химии.Т.1,2.—М: «Химия», 1970. — 592 с.
  3. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. — М.: «Химия», 1987— 624 с.
  4. Волошинець В.А. Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів. Конспект лекцій для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія» .— Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 99 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (45%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункові роботи, усне опитування
  • Підсумкові контролі (55%) — екзамени
Мова навчання: 
українська