Фізична хімія та хімія силікатів

Код модуля: 
АШ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 год; лекції — 32 год; практичні — 16 год; лабораторні — 16 год; 5 кредитів ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Марущак У. Д.
Результати навчання: 
Одержання необхідних знань з будови речовини, структури природних і штучних мінералів, які є основою для виготовлення будівельних матеріалів; опанування основних законів протікання хімічних процесів, які дозволяють пояснити причину змін під час виробничих операцій технологічних процесів; вивчити колоїдно–хімічні явища у системах, характерних для будівельного виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Будівельне матеріалознавство,
  • Фізика.
Зміст навчального модуля: 
Кристалічний стан речовини. Відмінність між кристалічним і аморфним станом. Анізотропія та ізотропія. Типи кристалічних граток. Властивості силікатів. Хімічна термодинаміка. Хімічна рівновага. Поняття системи. Фазова рівновага силікатів. Однокомпонентні системи. Поняття компонента, фази, ступеня свободи. Двокомпонентні системи. Трикомпонентні системи та їх загальна характеристика. Трикутник концентрацій Розебаума—Гіббса. Кінетика. Швидкість і порядок реакції. Термодинамічна теорія розчинів. Закон Вант—Гоффа. Закон Генрі. Розчинність газів у рідинах. Розчини електролітів. Поверхневі явища. Адсорбція з розчинів неелектролітів. Поверхнево-активні та поверхнево-неактивні речовини, їх будова й особливості адсорбції. Фізична хімія гетерогенних дисперсних систем. Колоїдні дисперсні системи. Методи одержання колоїдних систем. Коагуляційні та конденсаційно—кристалізаційні структури. Перехід коагуляційної структури в конденсаційно—кристалізаційну. Порошкоподібні тверді тіла. Фізико—хімічні властивості порошкоподібних твердих тіл. Агломераційна здатність порошкоподібних матеріалів. Пресування сухих порошків, властивості брикетів. Хімія в’яжучих речовин. Водорозчинні силікати. Силікати лужних металів. Розчинне скло, його одержання, властивості та застосування. Фізико—хімічні основи одержання вапна, гіпсових в’яжучих і портландцементу. Гідратація в’яжучих речовин. Взаємодія клінкерних матеріалів з водою.
Рекомендована література: 
  1. Горшков В. С., Савельев В. Г., Федоров Н. Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. — М.: Высшая шк., 1988.
  2. Кузнецова Т. В., Кудряшов И. В., Тимашев В. В. Физическая химия вяжущих материалов. — М.: Высшая шк., 1989.
  3. Бердов Г. И., Емельянов Б. М. Химия. — К.: Химия, 1993.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів.
Максимальна можлива оцінка 100 балів.
Мова навчання: 
українська