Фізична хімія

Код модуля: 
ФКХ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45; аудиторні години — 24; в т.ч. лекції — 16 год.; лабораторні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС −1,5
Лектори: 
доц. Герасимчук С.І.
Результати навчання: 
  • формування сучасного уявлення про будову речовини, хімічний зв'язок,
  • освоєння термодинамічних та кінетичних закономірностей перебігу хімічних процесів,
  • вивчення взаємозв’язку будови речовини та електричних та магнітних властивостей речовини,
  • вироблення навиків та вмінь по використовуванню досягнень фізико-хімічних наук у створенні нових технологій
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна хімія, вища математика
Зміст навчального модуля: 
Хімічне виробництво, як система взаємозв’язаних фізико-хімічних процесів. І-ий закон термодинаміки. Теплота, робота, внутрішня енергія, ентальпія, теплоємність. Закон Гесса, рівняння Кірхгоффа, їх застосування при розрахунках теплового ефекту фізико-хімічного процесу з використанням таблиць стандартних величин. ІІ-ий закон термодинаміки. Самовільні та несамовільні процеси. Ентропія, енергія Гіббса та Гельмгольца, як критерії спрямованості та рівноваги процесів. Розрахунок зміни енергії Гіббса та ентропії в хімічних реакціях. Хімічна рівновага. Константа рівноваги хімічної реакції. Аналіз рівняння ізотерми хімічної реакції. Розрахунок складу рівноважної реакційної суміші. Вплив тиску та температури на стан рівноваги. Особливості рівноваги в гетерогенних реакціях. Кінетичний аспект теоретичних основ процесів перетворення речовин. Основні поняття хімічної кінетики. Кінетичні закономірності елементарних реакцій. Знаходження порядку реацій. Залежність швидкості реації від температури. Рівняння Арреніуса. Енергія активації. Особливості кінетики складних та гетерогенних реакцій. Каталіз. Вплив каталізаторів на кінетичні параметри реакцій. Гомогенний каталіз. Роль утворення проміжних сполук у гомогенному каталізі. Гетерогенний каталіз. Особливості гетерогенно-каталітичних процесів.
Рекомендована література: 
  1. Ковальчук Є.П.Фізична хімія. -.-Львів: Вид-во ЛНУім І.Франка 2008.-800 с.
  2. Милянич А.О., Кочубей В.В. Фізична хімія. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів базового напряму «Автоматизація і компютерно-інтегровані технологіїї», Львів. 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська