Фінанси підприємств та прикладна статистика

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Кара Н.І.,
 • д.е.н., доц. Олексів І.Б.
Результати навчання: 
 • знати: сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах систем обліку, їх взаємозв’язку з інформаційною системою підприємства, системою виробництва і постачання продукції, системою фінансового менеджменту; методи обліку товарно-матеріальних запасів, капіталу, витрат і доходів тощо; методи аналізу фінансового стану підприємства, ефективності використання фінансових ресурсів, основні методи економетричного моделювання управлінських процесів, підходи до застосування кореляційно-регресійного аналізу в аналізі економічних процесів, підходи до застосування симультативних моделей в аналізі економічних процесів, підходи до застосування дистрибутивно-лагових та авторегресивних моделей в аналізі економічних процесів.
 • вміти: проводити розрахунки за основними видами операцій підприємства; використовувати методи фінансового планування; здійснювати оцінку фінансового стану підприємств, здійснювати специфікацію статистичних моделей, які відображають конкретний економічний процес, будувати статистичні моделі різних видів, проводити верифікацію статистичних моделей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Теорія фінансів, вища математика, статистика
 • кореквізит: Гроші та кредит
Зміст навчального модуля: 
Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Місце статистики серед дисциплін фундаментальної підготовки. Історія виникнення і формування економетрії. Основні напрямки застосування. Інформаційна база статистичних моделей. Зв’язок статистики з макро- і мікроекономікою. Поняття математичної моделі. Види моделей. Економетричні моделі, їх особливості. Етапи статистичного аналізу.
Рекомендована література: 
 1. Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. / В.В.Венгер. — К.: Центр учбової літератури, 2009 — 432с.
 2. Власова Н.О., Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І.Безгінова — К.: Центр учбової освіти, 2007 — 271 с.
 3. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і перероб. / В.М. Опарін. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с.
 4. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. — Львів, «Інтелект-Захід», 2003. — 576 с.
 5. Фещур Р.В., О.О. Жовтанецька, І.Б. Олексів Економетрія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів базового напряму 6.0502 «Менеджмент» стаціонарної форми навчання. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. — 28 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (80%): тестування (70%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська