Фінанси підприємств

Код модуля: 
ФІН-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —150 год. (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години —80 (лекції — 32, практичні —32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц Рудницька О.М.
Результати навчання: 
 • знати: зміст фінансів підприємств, його грошових доходів, фондів, фінансових ресурсів, та джерел їх формування.
 • уміти: організувати фінансову роботу на підприємстві, провести необхідні фінансові розрахунки, розробити фінансовий план, оцінити фінансовий стан підприємства та ефективність використання фінансових ресурсів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: фінанси, гроші та кредит;
 • кореквізит: фінансова діяльність суб’єктів господарювання.
Зміст навчального модуля: 
Основи організація фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. Оподаткування підприємств. Кредитування підприємств. Фінансове планування на підприємстві. Оцінка фінансового стану підприємства. Фінансова санація і банкрутство підприємств.
Рекомендована література: 
 1. Біла О.Г. Фінанси підприємства : навчальний посібник / О.Г. Біла — В-во ПП «Магнолія 2006», 2012. — 384 с.
 2. Глущенко В.В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях : навчальний посібник / В.В. Глущенко, А.С. Глущенко, О.В.Глущенко. — В-во ПП «Магнолія 2006», 2012. — 344 с.
 3. Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, схемах та тестах : навчальний посібник / С.В. Гриб, І.О. Болкунова. — В-во ПП «Магнолія 2006», 2013. — 336 с.
 4. Онисько С.М. Фінанси підприємства : навчальний підручник / С.М. Онисько — В-во ПП «Магнолія 2006», 2012. — 368 с.
 5. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г.Загородній. — Львів: ЛБІНБУ, 2003.— 265 с.
 6. Поддєрьогін A.M. Фінанси підприємств Підручник/ A.M. Поддєрьогін — К.: КНЕУ, 2000.— 460 с.
 7. Рудницька О.М. Фінанси підприємств : навчальний посібник / О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка. — Львів: в-во Львівської політехніки, 2012. — 260 с.
 8. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков.— К.: Ельга, Ніка — Центр, 2002.— 360 с.
 9. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: навч. посіб. / [В.З. Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик та ін.] — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
 10. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. / Ю.С. Цал-Цалко. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 300 с.
 11. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: навчальний посібник./ Н.Б. Ярошевич — Львів: видавництво НУ «ЛП», 2009. — 296 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30 %): розв’язування задач, усне опитування
 • контрольний захід (70 %, екзамен): модульний і семестровий контроль
Мова навчання: 
українська