Фінансовий ринок

Код модуля: 
ФІН_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість — 120 год. (кредитів ЄКЕС — 4), аудиторні — 64 год. (лекцій — 32 год., практичних занять — 32 год.)
Лектори: 
д.е.н., доцент Шкварчук Л.О.
Результати навчання: 
знати:
 • суть фінансового ринку, його структурні елементи; основні види цінних паперів, особливості їх емісії та обігу;
 • методи формування цін на фінансові активи;
 • нормативно-законодавче забезпечення функціонування фінансового ринку в Україні;
 • основні принципи та методи державного регулювання фінансового ринку;
 • методи аналізу якостей цінних паперів;
 • принципи організації біржових торгів.
вміти:
 • проводити аналіз кон’юнктури фінансового ринку;
 • проводити технічний та фундаментальний аналіз цінних паперів;
 • здійснювати оцінку ліквідності цінних паперів;
 • формувати ефективний портфель цінних паперів;
 • аналізувати рейтинг цінних паперів;
 • читати фондові індекси.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
Зміст навчального модуля: 
 • Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці.
 • Регулювання фінансового ринку.
 • Фінансові інструменти: сутність, види, характеристики.
 • Організація діяльності на кредитному ринку.
 • Інструменти кредитного ринку.
 • Організація діяльності на валютному ринку.
 • Валютні операції.
 • Організація фондового ринку.
 • Пайові цінні папери.
 • Боргові цінні папери.
 • Похідні цінні папери.
 • Фондові індекси та рейтинги
Рекомендована література: 
 1. Бадзим О. С. Фінансовий ринок : [навч. посібн.] / О. С. Бадзим, Т. С. Наконечний, С. В. Рибчинська. — К.: КНУТД, 2011. — 109 с.
 2. Буднік М.М. Фінансовий ринок : [навч. посібн.] / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н.В.Сабліна. — К.: ЦУЛ, 2009. — 334 с.
 3. Еш С. М. Фінансовий ринок : [навч. посібн.] /С.М. Еш. — К.: ЦУЛ, 2009. — 527 с.
 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-III)
 5. Про цінні папери та фондовий ринок (Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV)
 6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : [підручник] / В. М. Шелудько. — К.: Знання, 2006. — 535 с.
 7. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: [навч. посібн.] / Л. О. Шкварчук. — К.: Знання, 2013. — 382 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (45%),
 • контрольний захід (55%)
Мова навчання: 
українська