Фінансовий облік ІІ

Код модуля: 
ОА_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість — 150 год. (кредитів ЕCTS — 5); аудиторні заняття — 80 год.( лекції — 32 год., практичні заняття — 48 год.), самостійна робота — 66 год.
Лектори: 
к.е.н., доц. Воськало В.І.
Результати навчання: 
 • засвоїти: основи організації бухгалтерського обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів.
 • уміти: інформацію про господарські операції із власним капіталом , зобов’язаннями, доходами, витратами та фінансовими результатами підприємства відобразити в системі рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Контроль і ревізія
 • корреквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Облік і формування змін статутного капіталу. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Облік розрахунків з оплати праці та страхуванню. Облік розрахунків з бюджетом. Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.
 2. Лень В.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник — К: Академія, 2011. — 608с.
 3. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами. За Податковим кодексом України. Підручник. — К.: Алерта, 2011. — 1042 с.
 4. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник — Навч. посіб. — К: ЦУЛ, 2010. — 512 с.
 5. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / — К., 2012. — 647 с.
 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. — 6-те вид. допов. і перероб. — К.: Алерта, 2013. — 982 с.
 7. Шара Є. Фінансовий облік — 2. Навч. посіб. — К: ЦУЛ, 2012. — 398 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): практичні завдання, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%): модульні контролі
Мова навчання: 
українська