Фінансовий менеджмент

Код модуля: 
ЕПІ_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичні заняття — 28), самостійна робота — 64.
Лектори: 
доц. Селюченко Надія Євстахівна
Результати навчання: 
знати:
 • суть, мету, завдання, функції та механізм фінансового менеджменту;
 • систему забезпечення фінансового менеджменту;
 • суть управління грошовими потоками, методи їх планування та оптимізації;
 • зміст, завдання та механізми управління прибутком від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
 • зміст і завдання управління оборотними активами, підходи до формування та фінансування оборотних активів підприємства;
 • сутність власного та позикового капіталу підприємства, вартості та структури капіталу, методи оптимізації структури капіталу;
 • зміст, етапи та особливості управління реалізацією реальних та фінансових інвестицій;
 • зміст управління фінансовими ризиками та механізми їх нейтралізації;
 • цілі, завдання та методи фінансового прогнозування і планування;
 • зміст, завдання та способи антикризового фінансового управління підприємством.
вміти:
 • здійснювати управління грошовими потоками підприємства, забезпечувати їх оптимізацію;
 • застосовувати механізми управління прибутком підприємства;
 • приймати рішення щодо розподілу прибутку та розроблення дивідендної політики підприємства;
 • розробляти політику формування та фінансування оборотних та необоротних активів підприємства;
 • здійснювати оцінку вартості капіталу підприємства, приймати рішення щодо формування та оптимізації його структури;
 • приймати рішення про доцільність здійснення реальних та фінансових інвестицій, а також своєчасний вихід з інвестиційних програм за несприятливих для підприємства умов;
 • ідентифікувати види фінансових ризиків, здійснювати оцінку їх рівня та вибирати методи управління ними;
 • застосовувати методи фінансового прогнозування і планування; діагностувати фінансову кризу на підприємстві та розробляти заходи щодо її подолання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • проектний аналіз,
 • економічний аналіз;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком. Управління активами. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове управління підприємством.
Рекомендована література: 
 1. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 332 с.
 2. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 352 с.
 3. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник. — К.: КНЕУ, 2006. — 412 с.
 4. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 512 с.
 5. Финансовый менеджмент: теория и практика : Учебник /Под ред. Е.С.Стояновой. — 3-е из., перераб. и доп. — М.: Изд-во «Перспектива», 1998. — 656 с.
 6. Фінансовий менеджмент : Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — К. : КНЕУ, 2005. — 535 с.
 7. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник: / За ред. проф. Т.Т.Кірейцева. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 496 с.
 8. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : Навч. посібник. — 2-е вид. перероб. і доп. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 360 с.
 9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 439 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%):,
 • підсумковий контроль (70%)
Мова навчання: 
українська