Фінансовий контролінг

Код модуля: 
ФІН_8008_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 год. (кредитів ECTS — 4); аудиторні години — 54 год. (лекції — 28 год., практичні — 28 год.)
Лектори: 
кандидат економічних наук, професор Партин Г.О.
Результати навчання: 
 • знати: суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, об’єкти фінансового контролінгу, методи прогнозування поведінки витрат як основного об’єкта фінансового контролінгу, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, сутність та порядок визначення ефекту операційного левериджу, порядок формування бюджетів операційної та фінансової діяльності та здійснення бюджетного контролю, організацію управління за центрами фінансової відповідальності і методи трансферного ціноутворення, організацію контролінгу інвестиційних проектів й операційних управлінських рішень, порядок оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності та методи стимулювання і мотивації виконання завдань, особливості та методи стратегічного фінансового контролінгу;
 • уміти: організувати систему фінансового контролінгу та сформувати її обліково-аналітичне забезпечення з врахуванням особливостей виробничо-господарської діяльності підприємства; оцінити вплив зміни витрат, обсягу діяльності на прибуток підприємства, визначити ефект операційного левериджу, організувати бюджетування діяльності підприємства; оцінити ефективність фінансово-економічної діяльності підприємства та його центрів відповідальності; використовувати інструменти та методи стратегічного і оперативного фінансового контролінгу для покращення фінансових результатів та фінансового стану підприємства; розробити систему стимулів забезпечення виконання завдань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • фінанси підприємства,
 • фінансовий менеджмент
кореквізит:
 • організація фінансового бюджетування на підприємстві
Зміст навчального модуля: 
Основи фінансового контролінгу. Об’єкти фінансового контролінгу. Основи стратегічного фінансового контролінгу. Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансового контролінгу. Модель взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку в системі фінансового контролінгу. Бюджетування як метод оперативного фінансового контролінгу. Організація контролінгу за центрами фінансової відповідальності та трансферне ціноутворення . Контролінг в системі прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень. Оцінювання ефективності фінансово-економічної діяльності та системи мотивації.
Рекомендована література: 
 1. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник / І.Є.Давидович. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с.
 2. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Т. І. Свідрик, А. І. Ясінська, Т. М. Бойчук, — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 280 с.
 3. Партин Г. О., Фінансовий контролінг: навч.посібн./ Партин Г.О., Задерецька Р.І. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 232 с.
 4. Довгань, Л. Є. Стратегічне управління: навчальний посібник / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко ; ред. Л. М. Савчук. — 2-ге вид. — К.: ЦУЛ, 2011. — 440 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %)
 • контрольна робота (10%)
 • контрольний захід (70 %)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу