Фінансово-економічне обґрунтування доцільності проектного рішення

Код модуля: 
МО_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЕСТS — 3);
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
 • к.е.н., доц. Матвій Ігор Євстахович
Результати навчання: 
 • оволодіти: сучасними теоретичними основами та практичними навичками управління інвестиційними проектами;
 • вміти: формування належної компетентності фахівців здійснювати управління інвестиційними проектами та застосовувати сучасні інформаційні технології для ефективного управління проектами;
 • розуміти: особливості застосування фінансово-економічних технологій в умовах динамічного організування бізнес-процесів, застосування мережних інформаційно-комунікаційних технологій для мінімізації невизначеності та формування механізмів оперативного прийняття управлінських рішень;
 • використовувати: аналітичні інструменти, програмне та інформаційне забезпечення у процесі прийняття проектних рішень; використовувати автоматизовані програмні засоби для дослідження внутрішніх і зовнішніх можливостей реаліхзації проекту, а також економічного прогнозування розвитку бізнесу;
 • аналізувати: альтернативні проектні рішення з огляду на їх полікритеріальність; стратегії розвитку підприємств на підставі прогнозування попиту споживачів, виявлення тенденцій розвитку проекту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інвестиційний менеджмент,
 • Ділове адміністрування: Управління змінами.
Зміст навчального модуля: 
Управління проектом має на меті оптимізувати рух фінансових і грошових потоків, а також ефективно вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації інвестиційного проекту. Суть управління проектом як здійснення підприємницької діяльності виражають цілі проекту. Щоб ресурси організації використовувалися оптимально, слід розставити пріоритети, відібрати саме ті проекти, які дадуть максимальний економічно-соціальний ефект. Основні положення курсової роботи:
 • Аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства
 • Формування та аналіз грошових потоків при виконанні інвестиційного проекту
 • Розрахунок основних показників ефективності інвестиційного проекту
 • Побудова фінансового профілю інвестиційних проектів
 • Аналіз чутливості реагування реальних інвестиційних проектів
 • Оцінювання ризиків проектів на основі імітаційної моделі
Рекомендована література: 
 1. Богоявленська Ю. Проектний аналіз : Навч. посібник/ Ю. Богоявленська, О. Загородніх,; Мін-во освіти України, Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К.: Кондор, 2006. — 335 с.
 2. Бушуєв С.Д. Р2М. Керівництво з управління інноваційними проектами та програмами : пер. з англ.; за ред. С.Д. Бушуєва. — К.: Наук, світ, 2009. — 173 с.
 3. Верба В. А. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник / В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін.; за заг. ред. В. А. Верби. — К.: КНЕУ, 2009. — 299 с.
 4. Веретенников В. І. Управління проектами : Навчальний посібник/ В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 279 с.
 5. Єрмошенко М.М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів : Навч. по-сібник/ М. Єрмошенко, І. Плужников,; Національна Академія Управління. — 2-е вид.. — К., 2006. — 155 с.
 6. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. / Р. М. Костюкевич — Рівне: НУВГП, 2011. — 270 с.
 7. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ В. О. Коюда, Т. І.Лепейко, О. П.Коюда — К.: Кондор, 2008. — 340c.
 8. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / И.И.Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — 664 с.
 9. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Неизвестного С. И. — М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. — 729 с.
 10. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник /. Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.
 11. Руководство к своду знаний по управленню проектами (Руководство РМВоК) — Project Menagement Institute (Американский национальный стандарт), 2008. — 389 с.
 12. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник. /Г.М. Тарасюк — К.: Каравела, 2004. — 344 с.
 13. Тян Р.Б. Управління проектами: підручник. /Р.Б. Тян, Б.І.Холод, В.А.Ткаченко — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Письмовий звіт з виконання курсової роботи(70%), усне опитування
 • Підсумковий контроль (30%, захист КР): тестові запитання
Мова навчання: 
українська