Фінансові потоки в логістичних системах

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ECTS — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
  • кандидат економічних наук, доцент Таранський І.П.,
  • практичні заняття проводить кандидат економічних наук, доцент Таранський І.П., кафедра маркетингу та логістики
Результати навчання: 
знати: основні поняття, що використовуються в системі управління фінансовими потоками в логістичних системах; сутність і функції управління фінансовими потоками в логістичних системах, його методологічні системи і методичний інструментарій; сучасні методи управління логістичними та загальними витратами в логістичних системах, особливості їх обліку, аналізу та планування; особливості управління доходами в логістичних системах; сутність управління оборотними коштами в логістичних системах; особливості управління інвестиційною діяльністю в логістичних системах; теоретичні та методичні аспекти бюджетування в логістичних системах; методи оцінки ефективності функціонування логістичних систем. уміти: здійснювати аналіз різних аспектів управління фінансовими потоками в логістичних системах; визначати об’єкти витрат, застосовувати методи калькулювання витрат для прийняття управлінських рішень, обґрунтувати план витрат на логістику і на підприємстві загалом; аналізувати майно в логістичних системах та ефективність його використання, оцінювати вплив логістичної інфраструктури на склад та вартість майна; вміти аналізувати оборотні кошти в логістичних системах, планувати потребу в них; обґрунтовувати ефективність інвестування в логістику, розраховувати внутрішню норму дохідності при формуванні портфеля інвестицій; пояснювати мету бюджетування, складати бюджет логістичної діяльності і пояснювати його роль у формуванні бюджету підприємства, обґрунтовувати необхідність бюджетного контролю, оцінювати ефективність і результативність логістичної діяльності на підставі аналізу відхилень; володіти методами оцінки ефективність функціонування логістичних систем, виявляти резерви підвищення ефективності логістики за рахунок раціонального управління фінансовими потоками; формувати завдання удосконалення системи управління фінансовими потоками в логістичних системах з метою впровадження їх у практику.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • логістика,
  • економіка і фінанси підприємства
кореквізит:
  • виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи формування фінансових потоків в логістичних системах. Концептуальні засади управління фінансовими потоками. Облік та аналіз логістичних витрат. Управління доходами в логістичних системах. Фінансові основи формування майна в логістичних системах. Управління обіговими коштами в логістичних системах. Управління інвестиційною діяльності в логістичних системах. Бюджетування в логістичних системах. Оцінка ефективності функціонування логістичних систем.
Рекомендована література: 
  1. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнесе-логистике. — М.: ФИЛИНЪ, 1997. — 758 с.
  2. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. — Львів: Видав. Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2005. — 684 с.
  3. Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз): Монографія. — Харків: ПП Яковлєва, 2003. — 103 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практична заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська