Фінансове посередництво

Код модуля: 
ФІН_8
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 год. (кредитів ЕCTS — 3); аудиторні заняття — 48 год.( лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.), самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
д.е.н., проф. Шкварчук Л. О.
Результати навчання: 
знати:
 • сутність фінансового посередництва і основні види фінансових посередників на ринку;
 • законодавчі акти, які регулюють здійснення фінансового посередництва в Україні;
 • основні принципи функціонування посередників на кредитному, інвестиційному та валютному ринках і їх регулювання;
 • міжнародні фінансові ринки та основні інструменти, які застосовуються на цих ринках.
вміти:
 • оцінювати та прогнозувати стан фінансового ринку, доцільність здійснення операцій на фондовому, валютному, кредитному ринках та залучення відповідних фінансових посередників.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Фінансовий ринок
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансовий менеджмент
корреквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
 • ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА.
 • РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ.
 • ДИЛЕРСЬКА ТА БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ.
 • ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ.
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ.
 • ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ.
 • КОНЦЕПЦІЯ АУТСОРСИНГУ І ВУЗЬКОПРОФІЛЬНІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI.
 2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послу г» від 12.06.01 № 2664-ІІІ.
 3. Закон України «Про лізинг » від 1996 р.
 4. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди) від 22.03.01. № 2318.
 5. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480- ІV.
 6. Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23.11.2011 р. № 1070/2011.
 7. Зимовець В.В., Зубик С.П., Фінансове посередництво: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 288 с.
 8. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: Навч. посібн. — К.: Знання, 2013. — 382 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу