Філософія

Код модуля: 
КФ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180, кредитів ЄКТС — 3,5; аудиторні години — 80, лекції — 48, семінари — 32.
Лектори: 
к.філос.н. Бразуль-Брушковський Є.Г.
Результати навчання: 
 • знати: основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, їх провідну проблематику та особливості будови світоглядних знань; видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; значення основних філософських термінів; особливості релігійного світосприйняття; основні підходи до аналізу етичної та естетичної діяльності людини; предмет логіки та її проблематику.
 • вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки основних філософських позицій; опрацьовувати філософські тексти; пояснювати суттєві особливості світових релігій, стан релігійних конфесій в Україні; аналізувати життя людини та суспільства за допомогою основних етичних та естетичних категорій, виявляти та аналізувати основні форми мислення та застосовувати закони логіки для його аналізу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • історія України,
 • фізика,
 • математика
Кореквізити:
 • політологія,
 • історія та теорія культури,
 • культурологія
Зміст навчального модуля: 
Філософія як форма духовного самовизначення людини в світі, Філософія Стародавнього світу, Відродження та Середньовіччя, Філософія Нового часу, Сучасна некласична філософія, Буття і свідомість як проблеми філософії, Пізнання: його структура та динаміка, Проблеми соціальної філософії, Релігія як предмет релігієзнавства, Ранні форми релігії, Світові релігії, Релігія в духовному житті України, Етика і естетика в системі соціально-гуманітарного знання, Сфери проявів етичного та естетичного в житті сучасного суспільства, Виникнення та історичний розвиток логіки, Логіка про основні форми і закони людського мислення.
Рекомендована література: 
 1. Академічне релігієзнавство. — К., 2000.
 2. Горський В.С. Історія української філософії. — К.: 2001.
 3. Історія релігії в Україні. — К.: 1999.
 4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Підручник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації. — Львів: 2006.
 5. Повторева С.М. Логіка. — Львів: 2006.
 6. Практикум з філософії. Навчальний посібник. — Львів: 2003.
 7. http://vns.lp.edu.ua/moodle
 8. http://www.philosophy.ru/library
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (30%) усне опитування, виступи на семінарах, тести, самостійна роботи.
 • Підсумковий контроль: (70%, модульний контроль): іспит.
Мова навчання: 
українська