Філософія

Код модуля: 
КФ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 144 Кредитів ЄКТС: 4 Аудиторні години: 48 Лекції: 32 Семінари: 16
Лектори: 
к.філос.н., доц. Шадських Ю.Г.
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів із ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії, із роллю релігії в людському житті та культурі; сприяти розумінню студентами значення духовних пошуків у свідомому регулюванні людьми власної життєдіяльності; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасного суспільства; В результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості побудов світоглядних знань; видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; значення основних філософських термінів; особливості релігійного світосприйняття; предмет логіки та її проблематику.
 • вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; опрацьовувати філософські тексти; пояснювати суттєві особливості світових релігій, стан релігійних конфесій в Україні; виявляти та аналізувати основні форми мислення, застосовувати закони логіки для аналізу певних інтелектуальних утворень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: історія України, теоретична фізика, математика
 • Кореквізит: політологія
Зміст навчального модуля: 
Філософія як форма духовного самовизначення людини в світі”, Філософія Стародавнього світу, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Сучасна некласична філософія, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія історії, Культура і цивілізація, Історія української філософії, Світові релігії, Релігія в духовному житті України, Виникнення та історичний розвиток логіки, Логіка про основні форми і закони людського мислення.
Рекомендована література: 
 1. Академічне релігієзнавство. — К., 2000.
 2. Горський В.С. Історія української філософії. — К., 2001.
 3. Історія релігії в Україні. — К., 1999.
 4. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Підручник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації. — Львів, 2006.
 5. Повторева С.М. Логіка. — Львів, 2006.
 6. Практикум з філософії. Навчальний посібник. — Львів, 2003.
 7. http://vns.lp.edu.ua/moodle
 8. http://www.philosophy.ru/library
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: ( 30 %) усне опитування, виступи на семінарах, тести.
 • Підсумковий контроль: (70 %, модульний контроль): іспит.
Мова навчання: 
українська