Філософія

Код модуля: 
КФ_6009_С01
Тип модуля: 
Обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 108 Кредитів ЄКТС: 3 Аудиторні години: 48 Лекції: 32 Семінари:16
Лектори: 
Карівець І.В., Кадикало А.М., Онищук О.В., Мазурик М.В., Саноцька Н.Я
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії, із роллю релігії, етики та естетики в людському житті та культурі; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасного суспільства; сприяти засвоєнню засобів філософського аналізу проблем людського життя, духовної культури та розвитку науки. У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: етапи розвитку та видатних представників світової та вітчизняної філософії; значення основних філософських термінів; особливості релігійного світосприйняття; суттєві особливості та функції етичних цінностей; предмет логіки та її проблематику.
 • вміти: зіставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; опрацьовувати філософські тексти; аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять та категорій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: всесвітня та українська історія, історія світової та української культури, теоретична фізика, математика.
 • Кореквізит: культурологія, політологія, соціологія
Зміст навчального модуля: 
Філософія як форма духовного самовизначення людини у світі. Філософія стародавнього світу, середньовіччя та відродження. Філософія нового часу. Сучасна некласична філософія. Буття і свідомість як проблеми філософії. Пізнання: його структура та динаміка. Людина та її буття як предмет філософського осмислення. Проблеми соціальної філософії. Загальні особливості та історія української філософії. Релігія як предмет релігієзнавства. Ранні форми релігії. Світові релігії. Релігія в духовному житті україни. Етика і естетика в системі соціально_гуманітарного знання. Сфери проявів етичного і естетичного в житті сучасного суспільства. Предмет і завдання логіки як філософської науки. Логіка про основні форми і правила критичного мислення.
Рекомендована література: 
 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Підручник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації. — Львів, 2006.
 2. Петрушенко В.Л. Етика та естетика: Навчальний посібник. — Львів:, 2006.
 3. Повторева С.М. Логіка. — Львів, 2006.
 4. Практикум з філософії. Навчальний посібник. — Львів, 2003
 5. Сурмай І.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник. — Львів, 2004
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (30%) усне опитування, виступи на семінарах, тести.
 • Підсумковий контроль: (70%, іспит) модульна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Мова навчання: 
українська