Філософія

Код модуля: 
КФ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 90, кредитів ЕКТС: 3, аудиторних годин: 48 (лекцій: 32, семінари: 16), модульний контроль: 4.
Лектори: 
к. філос. н., доцент Шадських Ю. Г.
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: Ознайомити студентів із ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та художньої творчості.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості інтелектуальних побудов світоглядних знань; знати видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; знати провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; знати значення основних філософських термінів.
 • вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; вміти порівнювати частково наукові та філософські знання певних проблем; вміти опрацьовувати філософські тексти; вміти аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять та категорій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізіт: Історія світової та української культури.
 • Кореквізіт: Соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною. Антична філософія. Філософія європейського середньовіччя та Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Перехід від класичної філософії до некласичної. Сучасна некласична філософія. Історія української філософії. Проблема буття у філософії. Свідомість як філософська проблема. Пізнання: його структура та динаміка. Людина та її буття як предмет філософського осмислення. Філософія особистості. Філософія історії. Соціальна філософія. Культура і цивілізація.
Рекомендована література: 
 1. Петрушенко В. Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації. — Львів, 2008.
 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. — К., 2000.
 3. Горський В. С. Історія української філософії. — К., 2001.
 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. — К., 1998.
 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. — Т. 1-3. — Львів, 1998-1999.
 6. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. — К., 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): усне опитування, виступи на семінарах, тести.
 • Підсумковий контроль (70 %): виконання 2-х модульних контрольних робіт, іспит.
Мова навчання: 
українська