Фармакотерапія

Код модуля: 
ТБСФБ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Лопатинська О.І.
Результати навчання: 
формування теоретичних знань та практичних навичок щодо основних принципів лікувальної терапії найбільш поширених та соціально-значущих захворювань
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
лабораторна та функціональна діагностика, фармакологія, патологічна фізіологія
Зміст навчального модуля: 
Поняття про фармакотерапію. Характер дії ліків на організм хворого. Основні принципи фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, ендокринних розладів. Основні напрямки хіміотерапії. Особливості дозування та застосування антибіотиків. Фармакотерапія алергічних станів. Фармакотерапія невідкладних станів.
Рекомендована література: 
  1. Справочник практического врача / Ю.Е.Вельтищев, Ф.И.Комаров, С.М.Навашин и др. По. ред. А.И.Воробьёва. — М.: Медицина. — 1991. — В двух томах.
  2. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: Рук.для практикующих врачей / Ю.Б.Белоусов, М.В.Леонова, Д.Ю.Белоусов, А.И.Вялков и др.; Под общ.ред.Ю.Б.Белоусова, М.В.Леоновой.- М.:Бионика, — 2002.-368 с.
  3. Клинические рекомендации + фармакологический справочник / Под ред. И.Н. Денисова, Ю.Л. Шевченко. —М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 11184 с.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська, англійська