Фармакокінетика

Код модуля: 
ТБСФБ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
ст. викл. Кричковська А.М.
Результати навчання: 
студент повинен знати загальні положення та закономірності фармакокінетики лікарських засобів, конкретних груп лікарських засобів та найбільш важливих для практичної медицини препаратів, використовувати знання загальної та прикладної фармакокінетики для передбачення поведінки лікарських препаратів відносно живого організму в залежності від їх хімічної природи, попередження побічної дії ліків та їх більш ефективного використання, а також для створення, дослідження та впровадження в практику охорони здоров'я нових фармакологічно-активних сполук та розробки промислових технологій виробництва ліків
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, біологія і фізіологія з основами анатомії
Зміст навчального модуля: 
Загальна і прикладна фармакокінетика. Експериментальна та клінічна фармакокінетика. Загальна фармакокінетика. Шляхи введення ліків. Всмоктування. Розподіл ліків в організмі. Депонування. Хімічні перетворення ліків у організмі. Шляхи виведення ліків з організму. Біодоступність. Біофаза. Камера. Доза і концентрація. Константи адсорбції й елімінації. Об’єм розподілу. Період напівжиття. Кліренс. Залежність фармакокінетики ліків від їх властивостей та умов використання. Фармакокінетика ліків, що регулюють функції систем організму.
Рекомендована література: 
  1. Харкевич Д.А. Фармакология.- М., Медицина, 1999. — 348 с.
  2. Чекман А.Д. Довідник з клінічної фармакології та фармакотерапії.-К.׃ Медицина, 2004. — 736 с.
  3. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія׃ Підручник. — Тернопіль׃ Укрмедкнига, 2003. — 740 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль ( 40 %) — усне опитування, виконання індивідуального завдання Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська