Фармацевтична хімія

Код модуля: 
ТБСФБ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 295; аудиторні години — 144; в т.ч. лекції — 96 год., лабораторні заняття — 48 год.; кількість кредитів ЄКТС — 9,5
Лектори: 
доц. Болібрух Л.Д.
Результати навчання: 
знання хімічної будови лікарських речовин, закономірностей взаємозвязку хімічної структури з фізичними, хімічними і фармакологічними властивостями, джерел та методів одержання лікарських препаратів, методів контролю якості і умов їх зберігання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • загальна хімія,
  • органічна хімія,
  • аналітична хімія,
  • фізична хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки і перспективи створення лікарських речовин. Звязок між структурою і активністю лікарських речовин. Шляхи направленого синтезу лікарських препаратів. Джерела добування та методи дослідження лікарських засобів. Фармацевтичний аналіз та його особливості. Неорганічні лікарські препарати. Методи ідентифікації і кількісного визначення, вимоги до якості залежно від способів застосування. Органічні лікарські препарати. Звязок між структурою і дією лікарських засобів. Перетворення лікарських засобів в організмі. Аліфатичні сполуки. Галогенпохідні вуглеводнів. Спирти та їх ефіри. Альдегіди та їх похідні. Солі карбонових кислот. Органічні сполуки сірки. Уретани і уреїди. Ароматичні сполуки. Феноли та їх похідні. Ароматичні кислоти та їх похідні. Гідроароматичні сполуки. Препарати терпенів. Гетероциклічні сполуки. Гетероцикли з атомами кисню. Гетероцикли з атомами азоту. Похідні етиленіміну. Похідні піролідину. Похідні індолу. Похідні піридину. Похідні хіноліну. Похідні ізохіноліну. Похідні піримідину. Властивості. Методи синтезу і аналізу.
Рекомендована література: 
  1. Фармацевтична хімія. Навчальний посібник./ За загальною редакцією П.О. Безуглого. — Вінниця: Нова книга, 2006. — 552с.
  2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія. Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська