Фахова практика

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЕCTS — 6)
Лектори: 
відповідно до розподілу годин згідно навчального навантаження
Результати навчання: 
 • знати:теоретичні та методологічні положення огляду та оцінювання нормативно-правових матеріалів в межах обраної проблематики з метою та аналізування фактичного стану проблем/особливостей на прикладі конкретного підприємства (організації, установи) — бази практики;
 • уміти: здійснювати ґрунтовне комплексне аналізування стану проблем/особливостей і матеріали підприємства (організації) — бази практики та середовища його функціонування із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, методичного інструментарію; розробляти висновки та пропозиції з удосконалення міжнародної економічної діяльності підприємства (організації, установи).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: нормативні та варіативні дисципліни спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»;
 • кореквізит:підготовка до виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Зміст навчального модуля: 
Титульна сторінка, завдання, зміст, вступ, загальна характеристика організації, аналізування інноваційної діяльності підприємства, система управління інноваціями підприємства, формування пропозицій щодо прийняття інноваційних рішень, висновки і пропозиції, використана література.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмін О.Є. Економіка інноваційного підприємства: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.180100 «Управління інноваційною діяльністю» — 2-ге видання, доповнене і перероблене / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак. — Львів: Міські інформаційні системи, 2011. — 390 с.
 2. Закон України «Про вищу освіту» — К., 2002 с.
 3. Засоби діагностики якості вищої освіти БАКАЛАВРА галузі знання 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». — Київ, 2012.
 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
 5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.
 6. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П., Білик М.С., Босак А.О. та інші. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. 2-е вид. оновлене і доповнене. — Львів: «Інтелект-Захід», 2003. — 576 с. 46,44 д.а.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • оформлення звіту з фахової практики (40 %);
 • захист звіту з фахової практики (60 %).
Мова навчання: 
українська