Еволюція житла

Код модуля: 
АП_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 30 ( лекції — 30)
Лектори: 
к. арх., доц. Гнесь Ігор Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні положення теорії житла, його еволюцію, особливості проектування житлового середовища для специфічних категорій мешканців і у специфічних умовах, методи теоретичного аналізу проектів житлових будинків
  • уміти застосовувати отримані знання у реальному проектуванні житлових об’єктів, у організації наукових досліджень житлового середовища, у виконанні управлінських функцій архітектора
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: основи містобудування
  • кореквізити: архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
Розвиток форм житла від доісторичного часу до кінця ХХ ст., особливості українського народного житла, характер сучасного житла (планувальні особливості, конструкції, інженерне обладнання), екологічне орієнтоване житло, енергоощадне і енергодостатнє житло, економічні аспекти проектування житла
Рекомендована література: 
  1. Рубаненко Б.Р. Жилищное строительство в СССР. — М.: Стройиздат, 1988
  2. Архитектурное проектирование жилых зданий. — М.: Стройиздат, 1992.
  3. Агаян И.М., Маторин В.М. Жилой дом для индивидуального застройщика.- М.: Стройиздат, 1991.
  4. Крашенинников А.В. Жилые кварталы. — М.: Высш. шк., 1988. — 87 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): тестування 40%, розрахунково-графічна робота 30%
  • Підсумковий контроль (30%, диференційований залік): усне опитування
Мова навчання: 
українська