Енергоощадність в теплоенергетиці

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.фіз.-мат.н., Кузик Мирон Петрович
Результати навчання: 
 • знати основні види вторинних енергоресурсів (ВЕР) та основи іх використання, зокрема використання теплоти відхідних газів, технологічних продуктів та відходів;
 • уміти розраховувати теплові схеми з використанням ВЕР в умовах промислових підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика;
 • Фізика;
 • Хімія;
 • Технічна термодинаміка
кореквізити:
 • Промислова теплоенергетика;
 • Дослідження та налагодження об’єктів ТЕС.
Зміст навчального модуля: 
Енергетика України і проблеми енергоощадності. Вторинні енергоресурси (ВЕР). Температурний рівень технологічнх процесів. Класифікація вторинних енергоресурсів в промисловості. Сучасний стан і проблеми використання ВЕР. Методика визначення економії палива за рахунок ВЕР. Енергетичні та ексергетичні баланси високотемпературних агрегатів. Термодинамічна ефективність технологічних агрегатів. Використання ВЕР в замкнених схемах тепловикористання. Використання ВЕР для виробітку пари. Склад та характеристика відхідних газів промислових виробництв. Низькотемпературні парогенератори на відхідних газах та їх особливості. Загальні схеми використання теплоти технологічних продуктів. Принципові схеми використання технологічних відходів. Використання низькопотенційних ВЕР. Напрямки та загальні схеми використання відпрацьованої пари в промисловості. Принципові схеми використання теплоти виробничої води. Теплові акумулятори. Експлуатація теплового обладнання в країнах Євросоюзу. Пальники. Рекуперація теплоти. Печі. Котли. Паропроводи.
Рекомендована література: 
 1. Куперман Л.И., Романовский С.А., Сидельковский Л.Н. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышлен-ности. — К.: Вища школа. Головное изд-во, 1986. — 303 с.
 2. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий/ Под ред.О.Т.Ильченко. — Х.: Вища шк. Изд-во при Харьк.Ун-те, 1985, — 384 с.
 3. Ю.І.Бакалін Ю.І Енергозбереження та енергетичний менеджмент. Навчальний посібник. — Харків: 2002. — 200 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття,самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): контрольний захід
Мова навчання: 
українська