Енергозберігаючі технології в будівництві

Код модуля: 
АШ_6001_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
 • д. т. н., професоир Саницький М. А.,
 • к. т. н., доцент Позняк О. Р.,
 • к. т. н., ст. викладач Марущак У. Д.
Результати навчання: 
Викладення основних наукових положень та принципів будівництва сучасних будівель, спрямованих на зменшення тепловтрат та збереження довкілля з використанням новітніх технологій тепло- та пароізоляції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельне матеріалознавство»,
 • «Фізика».
Зміст навчального модуля: 
Еколого-економічні аспекти енергозбереження в будівництві. Аналіз запасів джерел енергії та прогноз споживання первинних енергоресурсів в Україні. Актуальність економії енергії з екологічної точки зору. Завдання законодавства по енергозбереженню. Проблеми енергозбереження в житлово-комунальному секторі. Енергоспоживання основних секторів економіки України. Порівняння втрат теплової енергії на опалення будинків в країнах ЄС. Оцінка енергозберігаючих заходів у житлових та громадських будинках. Основи теплофізики будівель. Основні поняття та визначення (теплота, теплопровідність, термічний опір, теплопередача). Теплопровідність як явище транспорту енергії. Допустимі значення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків згідно ДБН В.2.6 — 31:2006 Теплова ізоляція будівель. Вимоги до сучасних будівельних матеріалів і технологій. Оцінка витрат енергії на виробництво будівельних матеріалів в Україні та країнах ЄС. Номенклатура та основні властивості стінових матеріалів. Номенклатура та основні властивості теплоізоляційних матеріалів. Резерви енергозбереження. Системи ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій. Система внутрішньої теплоізоляції. Система утеплення теплоізоляційними штукатурками. Система вентильованих фасадів. Система скріпленої теплоізоляції. Температура стіни та мікроклімат всередині приміщення. Основні принципи енергозберігаючих заходів. Пасивне будівництво — технологія майбутнього. Використання альтернативних джерел енергії (енергія сонця, енергія вітру, енергія землі, енергія припливів і відпливів). Характеристики пасивного будинку. Енергетичний паспорт та енергоаудит будинків. Вимоги до енергоаудиту. Різновиди енргоаудиту. Структура енергетичного паспорту будинку. Енергетичний показник будинку та клас енергоіндексації будинків. Етапи проектування енергоощадних будинків.
Рекомендована література: 
 1. Савйовский В. В., Болотский О. Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. — Харьков: «Ватерпас», 1999. — 288 с.
 2. Промышленность Украины: путь к энергетической эффективности. — К., 1994. — 200 с.
 3. Хацко Ю. Енергія вашої квартири. — Львів: «СПОЛОМ», 2001. — 94 с.
 4. Будівельні матеріали: Підручник / П. В. Кривенко, В. Б. Барановський, М. П. Безсмертний та ін., За ред. П. В. Кривенка. — К.: Вища школа, 1993. — 389 с.
 5. Домокеев А. Г. Строительные материалы. — М.: Высшая школа, 1989. — 495 с.
Форми та методи навчання: 
теоретичне, практичне, самостійне навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська