Енергозберігаючі технології в біотехнології

Код модуля: 
ТБСФБ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Швед О.В.
Результати навчання: 
формування знань про джерела, типи енергії, енерго споживаючі галузі, про використання енергозберігаючих технологій в біотехнології та застосування біотехнологічних методів при отриманні додаткової енергії для енергозбереження в інших галузях
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
екологія, загальна мікробіологія та вірусологія, загальна біотехнологія
Зміст навчального модуля: 
Порівняння і вибір альтернативних джерел енергії. Біоконверсія сонячної енергії біологічними системами Продуценти енергетичних речовин. Біопаливо (когенераційні технології, біодеградація відходів, біогаз). Типи моторного біопального (біоетанол, біодизель, біоводень, біобензин). Енергозбереження та виробництво біотехнологічної продукції.
Рекомендована література: 
  1. Князева И.Ф. Новые области использования микроорганизмов. Обзор ОНТИТЭИ Главмикробиопрома. М.: 1981. — 31 с.
  2. Ковтун Г.О. Альтернативні моторні палива // Вісник НАН України. — 2005. — № 2. — С. 19-23.
  3. «Зеленая» химия и современные технологии / Походенко В.Д., Павлищук В.В. // Теорет. и эксперим. химия. −2002. -Т. 38. -№ 2. — С. 67-83.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, виконання індивідуальних завдань самостійної роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — експрес опитування на практичних заняттях (15 балів), контрольна робота (30 балів), індивідуальне завдання : реферат (25 балів), складання схеми форматом А3 отримання конкретного типу біопалива (30 балів). Підсумковий контроль — залік (100 балів)
Мова навчання: 
українська