Енергозберігаючі технології

Код модуля: 
ЕОНС_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 32 год., кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Малик Ю.О.
Результати навчання: 
Закономірності взаємозв’язку та взаємообумовленості технологічних та енергетичних процесів з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і створення практично безвідходного виробництва за матеріалами та енергією; енергетичні ресурси: первинні (відновлювальні та не відновлювані) та вторинні (продукти збагачення та сортування вугілля, гудрони, мазут тощо). Вміти: аналізувати існуючі методи підвищення ефективності споживання палива; давати оцінку проблемам, пов’язаних із експлуатацією існуючих енергетичних установок; аналізувати шлях підвищення коефіцієнта використання палива; обґрунтувати можливості та переваги різних видів нетрадиційної енергетики (сонячної, вітрової тощо)
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • хімія,
  • технологія,
  • гідрологія,
  • інженерна екологія
Зміст навчального модуля: 
Основні визначення термодинаміки; І і ІІ-ий закони термодинаміки; основні термодинамічні процеси в ідеальних газах; процеси течіння газів та рідин; способи охолодження робочого тіла; ексергія; холодильні установки; теплові машини; теплові парові цикли; методи прямого перетворення енергії; вторинні енергоресурси та енерготехнологічне комбінування палива; основи горіння та організація процесу спалювання палива.
Рекомендована література: 
  1. В.А. Кириллин и др. Техническая термодинамика. — М.: Наука, 1979. — 515 с.
  2. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышлености. Под ред. Семененко Н.А. — Киев.: Высш. шк., 1979. — 296 с.
  3. Сборник задач по технической термодинамике /Т.Н. Андрианова и др. — М.: Энергоиздат, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %) — РГР, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська