Енергозберігаюча архітектура

Код модуля: 
АК_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 81 год. (кредитів ЄКТС — ) аудиторних 36 год. (лекційні заняття — 15 год., практичні — 15 год.)
Лектори: 
доц., к. т. н. Печеник Олег Миколайович; доц., к.арх. Шулдан Лариса Олександрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: — ознайомитись з передовим досвідом. результатами міжнародної співпраці та новітніми вітчизняними розробками у галузі енергозбереження, що застосовуються у архітектурі і містобудуванні; — знати методи заощадження енергетичних та матеріальних ресурсів у новому будівництві та під час реконструкції будівель; — уміти професійно добирати та встановлювати зв’язок між матеріалами конструкцій, опорядження будівель, архітектурною формою та енерговитратами за допомогою теплофізичних розрахунків; — оволодіти основними прийомами і заходами архітектурного енергозаощаджування та вміти застосувати їх у практичному проектуванні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Переквізити: архітектурне матеріалознавство; архітектурна фізика; архітектурні конструкції; типологія будівель споруд
  • Кореквізити: Типологічний розвиток громадських споруд; теорія і практика сучасного містобудування, реконструкція та модернізація архітектурних об’єктів, Теорія та практика сучасних архітектурних форм.
Зміст навчального модуля: 
формування у спеціалістів-архітекторів нового підходу до використання енергетичних ресурсів на рівні містобудівельних і архітектурно-планувальних задач, а також спрямування на активну творчу участь у втіленні в практику будівництва архітектурно-проектних рішень, що базуються на енергозберігальних технологіях та застосуванні високоефективних матеріалів.
Рекомендована література: 
  1. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель
  2. ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»
  3. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
  4. Лицкевич В.К., Макриненко Л.И., Мигалина И.В. Архитектурная физика. — М.: «Архитектура-С», 2005. 448с.
  5. Беляев В.С., Хохлова Л.П. Проектирование энергоэкономичных и энергоактивных гражданских зданий. — М.: Высш.шк., 1991. — 255 с.: ил.
  6. Сергейчук О.В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджуючих конструкцій будинків / Навч. посібник /— К.: Такі справи, 1999. — 156 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%),
  • Підсумковий контроль (60%, екзамен)
Мова навчання: 
українська