Енергетична, радіаційна безпека та захист навколишнього середовища від фізичних забруднень

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
в
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
к.т.н., доц. Сабадаш В.В.
Результати навчання: 
Вивчення фізичної сутності явищ і процесів з використанням тепла, які призводять до забруднення довкілля. Вивчення методів боротьби з енергетичними забрудненнями навколишнього середовища. Раціональний вибір конструкцій і обладнання для локалізації фізичних джерел забруднення біосфери, розрахунок доцільності використання енергетичних відходів в утилізаційних установках.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • фізика,
  • вища математика,
  • хімія
Зміст навчального модуля: 
Класифікація і основні характеристики енергетичних та радіаційних забруднень довкілля. Загальна характеристика шуму. Класифікація шумів. Нормуючі параметри шуму. Методи захисту від шуму. Вібрація. Методи захисту від промислової та побутової вібрації. Використання природних явищ та сучасних технологій для одержання екологічно чистої енергії. Основні проблеми радіаційної безпеки. Нормуючі параметри іонізуючого випромінювання. Основні виробники енергетичних забруднень. Теоретичні основи термохімічного методу трансформації теплоти.
Рекомендована література: 
  1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології. Теорія і практикум. — К.: «Лібра». 2004.
  2. Джигирей B.C.. Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. «Афіша». — Львів. 2004.
  3. Сухарев СМ. та ін. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. — Львів: «Новий Світ — 2000». 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: практичні заняття — 20балів. Контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська